Våre tjenester

Vi kan tilby en rekke tjenester innefor vårt arbeidsområde ytre miljø. Vi tar oppdrag både til lands og til vanns. 
Savner du et produkt i oversikten nedenfor, ta kontalt med oss. Vi løser det meste, og har vi ikke kompetansen på huset så skaffer vi den gjennom vårt konaktnett.

o   Miljøundersøkelser

o   Resipientundersøkelser

o   Tiltaksplaner ved tiltak

o   Risikovurdering for behov for tiltak

o   Risikovurderinger i forbindelse med tiltak

o   Utarbeidelser av studierapporter

o   Miljøovervåkning

o   Konsekvensutredninger

o   Beregninger av fremtidig havnivå

o   Søknader til offentlige myndigheter

o   Miljøprosjektering

o   Undersøkelser av skipsvrak

o   Miljøovervåking

o   Målinger og vurdering av vannstrømmer

o   Måling av bølger

o   Bevaring av verdifulle arter/ destruksjon av uønskede arter

o   Bistand ved akutt utslipp

o   Forskning

o   Radon og radon i fyllmasser

o   Forsøpling, kartlegging og risikoanalyse

o   Microplast

o   Privatmarkedet
                 Radon i hus
                 Oljefyr-tanker