2020 Dokumentasjon av forurensing

Dokumentasjon av søppel på privat tomt i Andebu..

                                               Oppdragsgiver Privat person

 2020-2023 Etterkant overvåking etter opprydning av forurenset sjøbunn
 Etterkant overvåking i Arendal etter opprydning av forurenset sjøbunn. Overvåking, forurensing i tildekkingslaget, biologiske undersøkelsg visuelle undersøkelserer.

                                               Oppdragsgiver Arendal Kommune/ samarbeid med COWI

2020 Miljørådgivning og miljøovervåking Vindholmen Miljørådgiving og miljøovervåking ifm oppryddingen av sjøbunn ved Vindholmen, Arendal. Overvåking av turbiditet, sediment felle, samt  dokumentasjon av mål oppnåelse ved sediment kjerne prøvetaking, og slutt rapport.

                                               Oppdragsgiver BOSTON AS

2019 Undersøkelse av turbiditet ifm avrenning fra anleggsområde

Undersøkelser av turbiditet i bekk med fisk.

                                               Oppdragsgiver HENT AS

2019-2020 Miljørådgivning og miljøovervåking Horten indrehavn

Miljørådgiving og miljøovervåking ifm oppryddingen av sjøbunn i Horten indrehavn. Overvåking av turbiditet, passive prøvetaker, sediment feller og vannprøver, samt  dokumentasjon av mål oppnåelse ved sediment kjerne prøvetaking.

                                               Oppdragsgiver PEAB/ samarbeid med COWI

2019-2020 Undersøkelse og prosjektering av gammelt undersjøisk kjemisk deponi

 Undersøkelser og prosjektering for opprydding i gammelt kjemisk deponi på sjøbunn.

                                               Oppdragsgiver Jotun/ samarbeid med COWI

2019 Kvalitetssikring av prosjektering av opprydning Stavanger Havn  Bistand til kvalitetssikring av.planlagt opprydning av Stavanger Havn

                                               Oppdragsgiver Stavanger kommune

2019 Testtilldekking Grunnekleiv fjorden

Undersøkelser av utleggings tykkelser, miljøgift prøvetaking, samt dokumentasjon.

                                               Oppdragsgiver BOSTON/ samarbeid med COWI

2019 Bistand ifm sanering av bensinstasjon

                                               Hjelp med rapportering og analyser.

                                               Oppdragsgiver Best Tolvsrød

2019-2022 Etterkant overvåking etter opprydning av forurenset sjøbunn

                                               Etterkant overvåking i Sandefjord etter opprydning av forurenset sjøbunn. Overvåking av utlekking fra sjødeponi, visuelle undersøkelser av tildekkings lag, forurensing i tildekkingslaget, biologiske undersøkelser.

                                               Oppdragsgiver Sandefjord Kommune/ samarbeid med COWI

2019-20 Risikovurdering av snødumping i sjø

                                               Risikovurdering av snødumping ved to lokaliteter i Larvik kommune. Vurderingen er basert på tilgjengelige data. Innsamling av relevante data.

                                               Oppdragsgiver Larvik Kommune

2019 Bistand og ledelse av utarbeidelse av miljø dokumentasjon

Bistand og ledelse av utarbeidelse av miljø dokumentasjon for IESA dokumentasjon for finansiering.

Oppdragsgiver Sydvaranger Drift AS

2019 Fagkontroll av miljøundersøkelse

Fagkontroll av miljøundersøkelse og tiltaksplan for boligbygging på gammel søppelfylling.

Oppdragsgiver
Indre Havneby Bolig AS

2019 Grunnundersøkelse ifm Boligbygging

Prøvetaking og undersøkelser av grunn og sediment i forbindelse boligbygging. Tomten er gammel utfylling i sjø.
Port Artur, Kristiansund

Oppdragsgiver KBBL Mino AS


2018 Grunnundersøkelse ifm Boligbygging

Prøvetaking og undersøkelser av grunn i forbindelse boligbygging og næringsvirksomhet. Tomten er gammel utfylling i sjø.
Dreknepollen, Måløy

Oppdragsgiver Dragebygg AS

2018 Grunnundersøkelse

Prøvetaking og undersøkelser av grunn for Felleskjøpet.
Trondheim

Oppdragsgiver Felleskjøpet AS

2018 Bistand ifm bygging av nytt bygg

Prøvetaking, rådgiving og kvalitetssikring av dokumenter ifm utskifting av masser for bygging av nytt bygg.

Oppdragsgiver Jotun AS

 2018 Overvåkning av mudringstiltak, Grenlandhavn

Overvåking av turbiditet og vannprøver ifm muding i sterkt forurensette sedimenter.

Oppdragsgiver Bervik Shipping/Grenland Havn


2018 Grunnundersøkelse ifm omregulering

Prøvetaking og undersøkelser av grunn i forbindelse med omregulering av tomt brukt til bensinstasjon og verksted.

Oppdragsgiver Sporstøl Arkitekter/COOP


2018 Undersøkelse og klassifisering av vannforekomster tilbake i tid Reisvannet og Strømsboten.
Troms

Prøvetaking og undersøkelser av sediment kjerner i for å undersøke miljøtilstanden tilbake tid ved bruk av foraminiferer.

Oppdragsgiver Fylkesmannen i Troms/COWI


2018 Miljørådgivning og miljøovervåking Sandfjordsfjorden

Miljørådgiving og miljøovervåking ifm oppryddingen av sjøbunn i Sandfjordsfjorden. Overvåking av turbiditet, passive prøvetaker, sediment feller og vannprøver, samt dokumentasjon av mål oppnåelse ved sediment kjerne prøvetaking.

Oppdragsgiver Nordconsult AS/Sandefjord Kommune


2018 Miljørådgivning for graving/sprengning/pigging for sjøvannslading samt reprerasjons tildekking av forurenset sjøbunn

Miljørådgiving og miljøovervåking ifm tildekking og graving av sjøvannsleding. Overvåking av turbiditet, passive prøvetaker, sediment feller og vannprøver, samt dokumentasjon av mål oppnåelse ved sediment kjerne prøvetaking. Måling og risikovurdering av lyd påvirkning ved pigging mot gytefelt for torsk.

Oppdragsgiver Jotun AS